در این نوشته با جواب سلام بر تو که مهربانی صفحه 97 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام بر تو که مهربانی صفحه 97 نگارش دوم

۱- سطر بعدی درس را ادامه بده و با خط خوانا و زیبا بنویس.

خورشید گفت: «بله!» بعد گرما و نور خود را روی قطره های آب پاشید. آن ها کم کم گرم شدند، بعد هم آرام آرام بخار شدند و بالا رفتند و به شکل یک تکّه ابر کوچک و قشنگ درآمدند.

ابر کوچولو آن قدر بالا رفت که به خورشید نزدیک شد و صورت طلایی و قشنگ خورشید را بوسید.

۲- مخالف هر کلمه را در زیر آن بنویس، مانند: شب– روز

کلمه: خنده         کوچک       بالا        دیر          تاریک

مخالف: گریه– بزرگ– پایین–زود– روشن

۳- هربار، کلمه‌ی داخل کمانک را به جمله‌ی بعد اضافه کن.

مثال: ایمان کتاب خرید. (خوبی)

ایمان کتاب خوبی خرید. (از کتاب فروشی)

ایمان کتاب خوبی از کتاب فروشی خرید. (داستان)

ایمان کتاب داستان خوبی را از کتاب فروشی خرید.

۴- به جای خورشید، «من» بگذار و پنج خط آخر درس را دوباره بنویس.

من لبخندی زدم و گفتم: «عزیزم، هیچ ناراحت نباش! من می توانم دوباره شما را به شکل ابر قشنگی در بیاورم.» قطره با خوشحالی فریاد زد: «راست می گویی؟» من گفتم: «بله!» بعد، گرما و نور خودم را روی قطره‌ی های آب پاشیدم.

آن ها کم کم گرم شدند، بعد هم آرام آرام بخار شدند و بالا رفتند و به شکل یک تکه ابر کوچک و قشنگ درآمدند. ابر کوچولو آن قدر بالا رفت که به من نزدیک شد و صورت طلایی و قشنگ من را بوسید.

برچسب شده در: