در این نوشته با جواب سلام بر شما صفحه 45 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام بر شما صفحه 45 نگارش دوم

۱- پنج سطر بعدی را از روی درس، با خط زیبا بنویس.

هدهد قبول کرد که به او آموزش بدهد. دو سال نگذشته بود که نوشا از این کار هم خسته شد و از پیش هدهد رفت. این‌ بار به طوطی سخن‌ گو رسید و از او خواست خوب حرف زدن را به او یاد بدهد. طوطی گفت: «بسیار خوب اما تو باید اول خوب دیدن و خوب گوش کردن را یاد بگیری و تمرین کنی، تا بتوانی سخن‌ بگویی. این کار، چند سال طول می‌ کشد.»

نوشا قبول کرد ولی هنوز یک سال نگذشته بود که از آموختن خسته شد. برای همین، یک روز پروازکنان از پیش طوطی رفت. او تصمیم گرفته ‌بود، پیش پدر و مادر پیرش برگردد.

۲- هم معنی کلمه های زیر را از درس پیدا کن و بنویس.

مثل، شبه               شاد، خوش حال               عاقبت، سرانجام

تلاش، تمرین              یاد گرفتن، آموختن

۳- کلمه های زیر را با توجه به نشانه‌ی آخرشان دسته بندی کن.

کوه – کاسه – میوه – کاه – سیاه – راه – پایه – خانه – شانه – فایده

نشانه یِ ( اِ ): کاسه، میوه، پایه، خانه، شانه، فایده

نشانه یِ ( ه ): کوه، کاه، سیاه، راه

۴- بنویس این پرنده چه می کند؟

جواب سلام بر شما صفحه 45 نگارش دوم
جواب سلام بر شما صفحه 45 نگارش دوم

پرنده آبی می خواهد به دوستش تمساح کمک کند. چون تمساح موقع غذا خوردن چیزی در دندانش گیر کرده است و نمی تواند آن را ببیند، پرنده آبی می خواهد آن را پیدا کند و در بیاورد.

برچسب شده در: