در این نوشته با جواب سلام بر شما صفحه 67 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام بر شما صفحه 67 نگارش دوم

۱- سه سطر بعدی درس را با خط خوانا بنویس.

«قالی بافی هم هنر است. عکاسی هم هنر است؛ پس برای اینکه، بتوانی یک عکس خوب بگیری، باید هنرمند باشی.

فرزندم، هنرمند باید خوب فکر کند. با دقّت به همه چیز نگاه کند و صبر و حوصله داشته باشد تا در کارهایش موفّق شود.»

2- هر وسیله مربوط به کدام شغل است؟

خودکار، چکش، اره، میخ، کاغذ، واکس، پارچه، سوزن، چرم، نخ، تخته، آجر، تیشه.

جواب سلام بر شما صفحه 67 نگارش دوم
جواب سلام بر شما صفحه 67 نگارش دوم

۳- مانند مثال کامل کن.           مثال : می روم ← خواهم رفت.

می بینم ← خواهیم دید.

می نویسی ← خواهی نوشت.

می شنوید ← خواهید شنید.

۴- درباره یکی از هنرها چند سطر بنویس.

نقاشی کاری است که در آن رنگ را بر روی یک چیزی مثل کاغذ یا بوم می کشیم و شکلی را می کشیم. به کسی که

این کار را انجام می دهد نقاش می گویند، شغل بعضی از آدم ها نقاشی است و پول می گیرند. نقاشی یک هنر خیلی قدیمی است که قبل از نوشتن وجود داشته است.

برچسب شده در: