در این نوشته با جواب سلام جانم صفحه 66 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام جانم صفحه 66 نگارش دوم

۱- سه سطر بعدی درس را ادامه بده و با خط زیبا بنویس.

پدر گفت: «دخترم، هر کاری که با دقت و فکر انجام گیرد، هنر است، مثلا اگر تو بتوانی سفالگر بشوی و با گل چیزهای زیبا بسازی، هنرمند هستی.

قالی بافی هم هنر است. عکاسی هم هنر است؛ پس برای اینکه بتوانی یک عکس خوب بگیری، باید هنرمند باشی.

۲- مرتب کن.

الف) من دوست دارم فرزندم یک هنرمند باشد.

ب) هنرمند باید با دقت به همه چیز نگاه کند.

۳- به اول و آخر کلمه های زیر، یک کلمه‌ی دیگر اضافه کن وکلمه ای جدید بنویس.

دود + کش: دودکش

تخت + خواب: تخت خواب

هم + کار: هم کار

سنگ + فرش: سنگ فرش

مداد + تراش: مداد تراش

دل + خوش: دل خوش

۴- دوست داری مدرسه ات چه شکلی باشد؟ درباره‌ی آن دو سطر بنویس.

من دوست دارم در مدرسه کمد هایی داشته باشم که کتاب ها و وسایلمان خودمان را در آن بگذاریم. دوست دارم در مدرسه زنگ تکلیف داشته باشیم تا تکالیفمان را در مدرسه انجام دهیم.

برچسب شده در: