در این نوشته با جواب سلام خدا قوت دوست خوبم صفحه 93 نگارش دوم همرا شا هستیم.

جواب سلام خدا قوت دوست خوبم صفحه 93 نگارش دوم

۱- سه سطر اول درس را با خط خوانا و زیبا بنویس.

خورشید وسطِ آسمان بود و از بالا به دریای آبی نگاه می کرد. ناگهان آب دریا موجی زد و قطره های آب به اطراف پراکنده شدند. خورشید قطره‌ی آبی را دید که خیلی ناراحت است. از او پرسید: «چرا این قدر نارحتی؟»

قطره گفت :«دلم می خواهد مثل چند روز پیش، به شکل ابر در بیایم.» خورشید گفت :«چه شد که به دریا آمدید؟»

۲- جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کن.

خورشید گفت: «چه شد که به دریا آمدی؟».

ابر کوچولو به خورشید نزدیک شد و صورت طلایی خورشید را بوسید.

قطره کوچولو خیلی ناراحت بود.

خورشید گرما و نور خود را روی قطره کوچولو پاشید.

۳- دسته بندی کن.

زرد– گل– زنگ مدرسه– سفید– عطر– آبی– بوق– واق واق– گلاب

جواب سلام خدا قوت دوست خوبم صفحه 93 نگارش دوم
جواب سلام خدا قوت دوست خوبم صفحه 93 نگارش دوم

۴- اگر درختان زبان داشتند، به بچه هایی که از آن ها مواظبت نمی کردند، چه می گفتند؟

بچه ها منو اذیت نکنید و به من آسیب نرسانید زیرا ما درخت های خیلی مهربانیم و به شما میوه و از همه مهم تر اکسیژن میدهیم، بدون اکسیژن ما شما نمی توانید نفس بکشید. اگر با من مهربان باشید من بزرگت

برچسب شده در: