در این نوشته با جواب سلام دوستان صفحه 83 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام دوستان صفحه 83 نگارش دوم

۱- دو سطر بعدی درس را ادامه بده و با خط خوانا و زیبا بنویس.

پدرم گفت: «پرچم نشانه آزادی و سربلندی یک کشور است. هر کشور یک پرچم دارد.»

گفتم: «پدر جان، چرا رنگ پرچم‌ کشورها با هم فرق می کند؟»

پدرم جواب داد: «هر کدام از رنگ های پرچم نشانه‌ی چیزی است، مثلاً پرچم ایران سه رنگ دارد. رنگ سبز نشانه‌ی سرسبزی، رنگ سفید نشانه‌ی صلح و دوستی و رنگ سرخ نشانه‌ی دفاع از میهن و آزادی آن است.»

۲- کلمه های به هم ریخته را مرتب کن.

رنگ سفید پرچم نشانه‌ی صلح و دوستی است.

آفتاب قشنگ صبحگاهی می تابید.

من هم مثل دیگران از تماشای پرچم کشورم لذت می برم.

۳- کامل کن.

به کسی که اهل تبریز است، تبریزی می گویند.

خراسانی یعنی کسی که اهل خرسان است.

به لباسی که از جنس پشم باشد، پشمی می گویند.

۴- اگر بخواهی مدرسه‌ی خود را به دیگران معرفی کنی، آن را با چه پرچمی نشان می دهی؟ نقاشی کن.

برچسب شده در: