در این نوشته با جواب سلام دوست خوبم صفحه 17 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام دوست خوبم صفحه 17 نگارش دوم

۱- با توجه به نوشته‌ی زیر چهار خط بعدی را از روی درس، با خط خوانا و زیبا بنویس.

نماینده‌ی گروه اول گفت :«خیر، بهتر است کتاب ها و مجله های ویژه‌ی خودمان را بخوانیم.»

نماینده‌ی گروه دیگر گفت: «در آخر کتاب فارسی، نام کتاب های مناسبی نوشته شده است که ما می توانیم آن ها را بخوانیم.»

۲- از روی کلمه های درس که در آن ها دو حرف «ح» ، «س» می بینی، یک بار بنویس.

2- ح: احوال پرسی و حالا

س: کلاس – می رسید – ایستاده – سلام – پرسی– می خواست – پاسخ – پرسش – است – فارسی – مناسبی – دوست – بشناسیم و درستی.

۳- کامل کن.

من کتاب می خوانم.                 من درس می خوانم.

من داستان می خوانم.                  من شعر می خوانم.

4- کلمه ها را مرتب کن و جمله را بنویس.

الف) گفت و گو – بچه ها – گروه خود – کردند – در.

ب) کتاب ها – نیستند – مفید – برخی – از – بچه ها – برای.

الف) بچه ها در گروه خود گفت و گو کردند.

ب) برخی از کتاب ها برای بچه مفید نیستند

برچسب شده در: