در این نوشته با جواب سلام دوست خوبم صفحه 40 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام دوست خوبم صفحه 40 نگارش دوم

۱- سه سطر بعدی را از روی درس بنویس.

مرد گفت: «من باور نمی کنم، آخر این همه آب، ناگهان از کجا آمد؟ چوپان گفت: شنیده ای که می گویند «قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود» این سیل همان آب هایی است که تو در شیر می ریختی و به مردم می فروختی. مرد با شنیدن حرف های چوپان در فکر فرو رفت.»

۲- کلمه هایی را که «ها» دارند، از درس پیدا کن و بنویس.

گوسفندها، حرف ها، آب ها

۳- مخالف کلمه هایی را که زیر آن ها خط کشیده شده است، بنویس.

یک روز که چوپان، گوسفندان را به چرا برد، باران شدیدی شروع به باریدن کردن و سیل بزرگی به راه افتاد. چوپان برای نجات خود، بالای درختی رفت. سیل همه‌ی گوسفندان را با خود برد.

روز ≠ شب

شدیدی ≠ آرامی

بزرگی ≠ کوچکی

بالای ≠ پایین

برد ≠ نبرد

۴- درباره تصویر، سه جمله از زبان گوسفندان بنویسید

جواب سلام دوست خوبم صفحه 40 نگارش دوم
جواب سلام دوست خوبم صفحه 40 نگارش دوم

کمک، ای چوپان مهربان بیا به ما کمک کن ما داریم غرق می شویم، بیا ما را نجات بده. ما نمی توانیم شنا کنیم چطوری باید از سیل بیرون برویم؟

برچسب شده در: