در این نوشته با جواب سلام دوست خوبم صفحه 59 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام دوست خوبم صفحه 59 نگارش دوم

۱- چهار سطر اول درس را با خط خوانا و زیبا بنویس.

زینب داخل حرم ایستاده بود و آیینه کاری های روی دیوارها را تماشا می کرد. همه جا روشن و درخشان بود. چلچراغ های بزرگ همه جا را نور باران کرده بودند. بوی گلاب می آمد. همه دعا می خواندند.

زینب هم داشت زیر لب دعا می کرد که مادرش با مهربانی دست بر شانه اش گذاشت و گفت: «زیارت کردی دخترم؟ قبول باشد! بیا به صحن برویم و کبوترهای حرم را تماشا کنیم.» آن وقت دست او را گرفت و آن دو با هم از میان جمعیت بیرون رفتند.

۲- مرتب کن.

الف) آدم در موقع دعا با خدا سخن می گوید.

ب) پدربزرگ مرد مهربانی است.

پ) خدا آدم های راست گو را دوست دارد.

۳- به هر کلمه، «خانه» اضافه کن و معنی آن را بنویس.

کتاب: کتاب خانه،        معنی: جایی که در آن کتاب می خوانند.

گل: گل خانه،                  معنی:‌ جایی که در آن گل می کارند و نگه داری می کنند تا رشد کند.

دارو: داروخانه،                معنی: جایی که در آن دارو می فروشند.

4- درباره تصویر زیر دو سطر بنویس.

جواب سلام دوست خوبم صفحه 59 نگارش دوم

جواب سلام دوست خوبم صفحه 59 نگارش دوم

امین وقتی که از حرم بیرون آمد، کبوترها را دید که دانه ندارند. او به مغازه رفت و برای کبوترها دانه خرید، چون امین کبوترهای حرم را خیلی دوست دارد.

برچسب شده در: