در این نوشته با جواب سلام دوست عزیز صفحه 33 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام دوست عزیز صفحه 33 نگارش دوم

۱- چهار سطر بعدی را از روی درس، با خط زیبا بنویس.

1- آموزگار ادامه داد: «پس، داشتن گوش های سالم، خیلی مهم است. بچه ها، آیا می دانید چه باید بکنیم تا گوش های ما سالم بمانند؟»

دم پنبه ای جواب داد :«باید از آن ها خوب مواظبت کنیم و همیشه آن ها را تمیز نگه داریم.»

۲- هر کلمه را در جای خودش قرار بده.

ما باید با  حیوانات مهربان باشیم.

وقتی به پرنده ها دانه می دهیم، آن ها از ما  تشکر می کنند.

معلم با لبخندوارد کلاس شد.

بچه خرگوش ها با دقتبه حرف دوستانشان گوش می دادند.

۳- لطیفه زیر را بخوان و در پایان هر جمله نقطه (.) یا نشانه‌ی پرسش (؟) بگذار.

علی کوچولو با عجله مشغول خوردن شیرینی بود که مادرش گفت :«بچه جان، این قدر تند تند شیرینی نخور من بچه ای را می شناسم که در خوردن شیرینی عجله کرد و قبل از تمام شدن شیرینی ها، بیمار شد» علی کوچولو در حالی که دهانش پر بود، گفت :«راست می گویی حالا بقیه‌ی شیرینی های او کجاست»

علی کوچولو با عجله مشغول خوردن شیرینی بود که مادرش گفت :«بچه جان، این قدر تند تند شیرینی نخور من بچه ای را می شناسم که در خوردن شیرینی عجله کرد و قبل از تمام شدن شیرینی ها، بیمار شد (.) » علی کوچولو در حالی که دهانش پر بود، گفت :«راست می گویی حالا بقیه‌ی شیرینی های او کجاست (؟)»

۴- بنویس چه وقت سلام می کنی و چه وقت خداحافظی می کنی.

سلام: وقتی که به جایی وارد می شوم و کسی را می بینم، صبح به پدر و مادر و معلم خود سلام می کنم.

خداحافظی: وقتی که از جایی می خواهم بیرون بروم، با کسی که از پیش من می رود خداحافظی می کنم.

برچسب شده در: