جواب سلام دوست مهربانم صفحه ۴۴ نگارش دوم


haladars مهر 27, 1401 دقیقه مطالعه
جواب سلام دوست مهربانم صفحه ۴۴ نگارش دوم

در این نوشته با جواب سلام دوست مهربانم صفحه 44 نگارش دوم همراه شما هستیم

جواب سلام دوست مهربانم صفحه 44 نگارش دوم

۱- پنج سطر بعدی را از روی درس، با خط زیبا بنویس.

دو سال گذشت، کوشا به آموختن ادامه داد اما نوشا از آموختن خسته شد. او دلش می‌ خواست آزاد باشد، بازی کند و از این شاخه به آن شاخه بپرد. برای همین، یک روز پرواز کرد و از آن‌ جا رفت. نوشا در راه به هدهدی رسید که پاکیزه، راست‌ گو، امانت‌ دار و مهربان بود. از هدهد خواست تا این چیزهای خوب را به او یاد بدهد.

۲- مرتب کن و بنویس.

الف) بیاموزد – را – برادر – دو – او – به – آن ها – که – از – خواستند – دانایی

ب) برادر – گرفتند – یاد – بگیرند – تازه ای – دو – تصمیم – چیزهای

جواب:الف) دو برادر از او خواستند که به آن ها دانایی را بیاموزد.

ب) دو برادر تصمیم گرفتند چیزهای تازه ای یاد بگیرند.

۳- جمله ها را با کلمه های داده شده، کامل کن. (حتماً، اتفاقاً و معمولاً)

الف) فردا ………. از دوستم عذرخواهی می کنم.

ب) امروز ………. آموزگار را در خیابان دیدم.

پ) دندان های شیری بچه ها ………. از هفت سالگی می افتد.

جواب- الف) حتماً

ب) اتفاقاً

پ) معمولاً

4- بنویس چه کارهایی می توانی بکنی تا پدر و مادرت، خوش حال شوند.

به حرف آن ها گوش بدهم و دختر خوبی باشم. درس هایم را خوب بخوانم تا در آینده فرد با سواد و دانایی بشوم.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه