در این نوشته با جواب سلام دوست مهربانم صفحه 94 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام دوست مهربانم صفحه 94 نگارش دوم

۱- چهار سطر بعدی درس را ادامه بده و با خط خوانا و زیبا بنویس.

«ناگهان باد تندی وزید. باد ما را به این طرف و آن طرف برد. آنجا هوا خیلی سرد بود؛ باران شدیم و روی دریا باریدیم. خیلی از دوستانم روی کوه و جنگل و صحرا باریدند؛ بعضی از آنها هم، همراه رودها به دریا آمدند.»…

خورشید گفت: «حالا چرا دلتان می خواهد دوباره به شکل ابر دربیاید؟»

قطره‌ی آب گفت: «چون دوست داریم در آسمان به این طرف و آن طرف برویم. در آنجا باران بشویم و بر زمین هایی که به آب نیاز دارند، بباریم و گل ها و گیاهان تشنه را سیراب کنیم.»

خورشید لبخندی زد و گفت: «عزیزم، هیچ ناراحت نباش! من می توانم دوباره شما را به شکل ابر قشنگی در بیاوریم.»

۲- جاهای خالی را پر کن.

قطره کوچولو دوست داشت در آسمان به این طرف و آن طرف برود در آن جا باران بشود و به جایی ببارد که به آب نیاز دارند تا گل ها، گیاهان و کودکان تشنه را سیراب کند.

۳- جاهای خالی را با کلمه ای که «نا» داشته باشد، پر کن.

آن که نمی بیند، نابینا است.

آن که نمی شنود، ناشنوا است.

کسی که مرتب نباشید، نامرتب است.

۴- با هر کلمه یک جمله بنویس.

موج: در دریا موج های بزرگ و کوچک زیادی وجود دارد.

آرام: من انسان های آرام و خونسرد را دوست دارم.

دریا: من عاشق دریا و سفر با کشتی هستم.

برچسب شده در: