در این نوشته با جواب سلام دوست مهربان صفحه 86 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام دوست مهربان صفحه 86 نگارش دوم

۱- نوشته‌ی زیر را پر رنگ کن و یک بار با خط زیبا بنویس.

پرچم نشانه‌ی آزادی و سربلندی یک کشور است.

۲- جدول را کامل کن.

۱- رنگ سفید پرچم ایران، نشانه‌ی ……….. و دوستی است.

2- مردم ایران میهن خود را از حمله‌ی دشمنان ……….. می کنند.

3- رنگ سرخ پرچم یعنی از میهن و آزادی آن ……….. می کنیم.

۴- کلمه‌ی الله در وسط پرچم به شکل گل ……….. دیده می شود.

۵- شکل گل لاله در وسط پرچم نشانه‌ی خون ……….. است.

۶- ما به داشتن کشوری با این زیبایی ……….. می کنیم.

جواب سلام دوست مهربان صفحه 86 نگارش دوم

برچسب شده در: