در این نوشته با جواب سلام دوست گلم صفحه 18 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام دوست گلم صفحه 18 نگارش دوم

۱- با توجه به نوشته‌ی زیر، چهار خط بعدی را از روی درس، با خط خوانا و زیبا بنویس.

آموزگار گفت :«کتاب خوب، مانند دوست خوب است که می تواند به ما خیلی کمک کند، حالا چند دقیقه با هم گفت و گو کنید و بگویید از چه راه هایی می توانیم کتاب های خوب و مفید را بشناسیم؟»

۲- نشانه های جا افتاده را در متن زیر، قرار بده.

2- در یکی از روزهای ماه مهر دانش آموزان، آرام و با نظم وارد کلاس شدند.

آموزگار پس از سلام و احوال پرسی، از بچه ها خواست در گروه خود قرار بگیرند.

۳- در هر جمله، کلمه‌ی مناسب را انتخاب کن و در جای خالی بنویس.

3- الف) نماینده‌ی هر گروه آن را با صدای بلند خواند.

ب) محمد هفته ای یک داستان می خواند.

۴- به نظر تو این دو کتاب به هم، چه می گویند؟

جواب سلام دوست گلم صفحه 18 نگارش دوم
جواب سلام دوست گلم صفحه 18 نگارش دوم

من خیلی دوست دارم بچه ها با من دوست شوند. من هم دوست دارم به بچه ها چیزهای جدید یاد بدهم تا باسواد بشوند. بیا برویم تو قفسه کتابخانه تا بچه ها ما را بردارند و بخوانند.

برچسب شده در: