در این نوشته با جواب سلام روزت خوش صفحه 15 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام روزت خوش صفحه 15 نگارش دوم

۱- با توجه به نوشته‌ی زیر، چهار خط اول را از روی درس، با خط خوانا و زیبا بنویس.

در یکی از روزهای ماه مهر، دانش آموزان، آرام و با نظم وارد کلاس شدند. آموزگار پس از سلام و احوال پرسی، از بچه ها خواست در گروه های خود قرار بگیرند. سپس به آن ها گفت :«دانش آموزان عزیز، از شما می خواهم فکر کنید و بگویید چگونه می توانیم پاسخ پرسش های خود را پیدا کنیم؟»

۲- درس را بخوان و کلمه هایی را که نشانه « ـه ه» دارند، بنویس.

کتابخانه – ایستاده – همه – بچه – چگونه – برگه – نماینده – رایانه – محله – اشاره – کرده – نوشته – ویژه – شده – دقیقه و داشته.

۳- چهار کلمه بنویس که با «هم» شروع شده باشد؛ مانند همراه.

هم کلاسی – هم فکری – همکاری و هم گروهی.

۴- با هر کلمه، جمله بنویس.

تشکر : من از معلم خود تشکر می کنم.

می خواست : او می خواست به مدرسه برود.

قصه : مادربزرگ برای من زیاد قصه می گوید.

هم کلاس :‌ من و مریم هم کلاس هستیم.

برچسب شده در: