جواب سلام روز بخیر صفحه ۱۶ نگارش دوم


haladars مهر 26, 1401 دقیقه مطالعه
جواب سلام روز بخیر صفحه ۱۶ نگارش دوم

در این نوشته با جواب سلام روز بخیر صفحه 16 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام روز بخیر صفحه 16 نگارش دوم

۱- با توجه به نوشته‌ی زیر، سه خط بعدی را از روی درس، با خط خوانا و زیبا بنویس.

بچه ها در گروه خود گفت و گو کردند و پیشنهاد خود را روی برگه هایی نوشتند. نماینده‌ی هر گروه آن را بلند خواند. گروه ها به رایانه، کتاب ها، مجله ها و افراد دانا اشاره کرده بودند. آموزگار از دانش آموزان تشکر کرد و گفت :«آیا همه‌ی نوشته ها در رایانه، کتاب ها و مجله ها برای شما مفید است؟»

۲- برای هر نشانه، کلمه از درس پیدا کن و مانند نمونه بنویس.

جواب سلام روز بخیر صفحه 16 نگارش دوم
جواب سلام روز بخیر صفحه 16 نگارش دوم

۳- به آخر کدام یک از این کلمه ها می توان «ای» اضافه کرد؟ آن ها را بنویس.

ایستاده – گروه – رایانه – مجله – نوشته – نگاه – کتاب خانه – اشاره – بچه – نماینده – ویژه

جواب) ایستاده ای – رایانه ای – مجله ای – نوشته ای – کتاب خانه ای – بچه ای – نماینده ای – ویژه

۴- جمله ها را کامل کن.

4- الف) دانش آموزان پیشنهاد خود را روی برگه هایی نوشتند.

ب) بهتر است کتاب ها و مجله های ویژه‌ی خودمان را بخوانیم.

پ) کتابِ خوب مانند دوست خوب است.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه