در این نوشته با جواب سلام روز بخیر صفحه 16 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام روز بخیر صفحه 16 نگارش دوم

۱- با توجه به نوشته‌ی زیر، سه خط بعدی را از روی درس، با خط خوانا و زیبا بنویس.

بچه ها در گروه خود گفت و گو کردند و پیشنهاد خود را روی برگه هایی نوشتند. نماینده‌ی هر گروه آن را بلند خواند. گروه ها به رایانه، کتاب ها، مجله ها و افراد دانا اشاره کرده بودند. آموزگار از دانش آموزان تشکر کرد و گفت :«آیا همه‌ی نوشته ها در رایانه، کتاب ها و مجله ها برای شما مفید است؟»

۲- برای هر نشانه، کلمه از درس پیدا کن و مانند نمونه بنویس.

جواب سلام روز بخیر صفحه 16 نگارش دوم
جواب سلام روز بخیر صفحه 16 نگارش دوم

۳- به آخر کدام یک از این کلمه ها می توان «ای» اضافه کرد؟ آن ها را بنویس.

ایستاده – گروه – رایانه – مجله – نوشته – نگاه – کتاب خانه – اشاره – بچه – نماینده – ویژه

جواب) ایستاده ای – رایانه ای – مجله ای – نوشته ای – کتاب خانه ای – بچه ای – نماینده ای – ویژه

۴- جمله ها را کامل کن.

4- الف) دانش آموزان پیشنهاد خود را روی برگه هایی نوشتند.

ب) بهتر است کتاب ها و مجله های ویژه‌ی خودمان را بخوانیم.

پ) کتابِ خوب مانند دوست خوب است.

برچسب شده در: