در این نوشته با جواب سلام روز بخیر صفحه 26 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام روز بخیر صفحه 26 نگارش دوم

۱- چهار سطر اول را از روی درس، با خط خوش بنویسید.

خرس کوچولو بارها شنیده بود که «میکروب‌ها» موجودات خطرناکی هستند. به همین دلیل، تصمیم گرفت با آن‌ها بجنگد.

یک روز صبح زود چوبی برداشت و به راه افتاد. در راه به یک بچّه گنجشک رسید. نگاهی به او کرد و گفت: «من می‌خواهم با میکروب‌ها بجنگم. تو آن‌ها را اینجا ندیده‌ای؟»

۲- کلمه های جدول را از درس پیدا کن و بنویس.

جواب سلام روز بخیر صفحه 26 نگارش دوم
جواب سلام روز بخیر صفحه 26 نگارش دوم

۳- مانند نمونه، جاهای خالی را کامل کن.

3- کسی که هنر ندارد، بی هنر است.

کسی که حوصله ندارد، بی حوصله است.

۴- با کلمه «عسل» دو جمله بنویس.

اسم دوست من عسل است.

من صبحانه کره و عسل می خورم.

برچسب شده در: