در این نوشته با جواب سلام روز بخیر صفحه 85 نگارش دوم هراه شما هستیم.

جواب سلام روز بخیر صفحه 85 نگارش دوم

۱- از روی جمله ای که پدر امین درباره‌ی نشانه‌ی وسط پرچم ایران گفت، یک بار با خط خوانا و زیبا بنویس.

کلمه‌ی الله است که به شکل گل لاله هم دیده می شود. گل لاله نشانه‌ی خون شهیدان است.

۲- کدام کلمه های درس حرف های سه نقطه ای دارد؟ آن ها را پیدا کن و بنویس. مثال: شهر.

نسیم، می وزید، ایران، تکان، پدر، امین، گفتم، گفت، کشور، چرا، فرق، مثلا، سفید، میهن، شکل، خداحافظی، شدم، برایم، شده، مثل، ایرانی، لذت.

۳- هر یک از این کلمه ها (باد– خیر– بار– شیر) را می توانی در دو جای خالی بنویسی.

– باد شدیدی وزید.

– او هر بار دیر به مدرسه می آید.

– ما باید کارهای خیر انجام دهیم.

– بار ماشین خیلی سنگین بود.

– شیر سلطان جنگل است.

– باد چرخ دوچرخه ام خالی شد.

– گاهی به جای نه، خیر می گوییم.

– برای قوی شدن استخوان ها باید شیر بخوریم.

۴- نوشته‌ی زیر را به دلخواه، ادامه بده.

من اگر بتوانم وقتی بزرگ شدم یک مسابقه‌ی نقاشی برای بچه ها می گزارم، تا هر کسی که بتواند پرچم ایران را زیباتر نقاشی کند، برنده شود. به فرد برنده هم یک پرچم ایران و کتاب ایران شناسی جایزه می دهم.

برچسب شده در: