جواب سلام روز خوش صفحه ۲۱ نگارش دوم


haladars مهر 26, 1401 دقیقه مطالعه
جواب سلام روز خوش صفحه ۲۱ نگارش دوم

در این نوشته با جواب سلام روز خوش صفحه 21 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام روز خوش صفحه 21 نگارش دوم

۱- با توجه به نوشته‌ی زیر سه خط بعدی را از روی درس، با خط زیبا و خوانا بنویس.

بعد از نماز امام جماعت از همه‌ی کسانی که در ساختن مسجد کمک و همکاری کرده بودند، تشکر کرد و گفت :«مسجد، خانه‌ی خداست. وقتی برای خواندن نماز به مسجد می آییم، از حال یکدیگر با خبر می شویم و با هم فکری می توانیم کارهای خوب و بزرگ انجام بدهیم.»

۲- کلمه هایی که نشانه های «ایـ یـ ی» را دارند، از درس پیدا کن و بنویس.

بنایی– می خواستند– اولین– این– چراغانی– گلی– شیرینی– می دادند– کسانی– همکاری– وقتی– می آییم– یکدیگر– می شویم– هم فکری– می توانیم– بدهیم– هنگامی– مهدی– می شدند– پیش نماز– همیشه– می کردم– نمی دانستم– نقاشی– عکاسی– خوبی– نیز– می خواهد– یکی و لبخندی.

۳- معنی کلمه های زیر را بنویس.

با دقت: یعنی کسی که دقت دارد.

با ادب: یعنی کسی که ادب دارد.

با نظم: یعنی کسی که نظم دارد.

۴- درباره‌ی کتاب خوانی و مطالعه، دو خط بنویس و کلمه های «باسواد»، «کتاب» و «بخوانم» را در نوشته ات به کار ببر.

من دوست دارم در آینده دکتر شوم برای همین باید همیشه کتاب بخوانم تا وقتی که دکتر شدم با سواد باشم و بتوانم مریض ها را خیلی خوب و سریع درمان کنم.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه