در این نوشته با جواب سلام روز خوش صفحه 21 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام روز خوش صفحه 21 نگارش دوم

۱- با توجه به نوشته‌ی زیر سه خط بعدی را از روی درس، با خط زیبا و خوانا بنویس.

بعد از نماز امام جماعت از همه‌ی کسانی که در ساختن مسجد کمک و همکاری کرده بودند، تشکر کرد و گفت :«مسجد، خانه‌ی خداست. وقتی برای خواندن نماز به مسجد می آییم، از حال یکدیگر با خبر می شویم و با هم فکری می توانیم کارهای خوب و بزرگ انجام بدهیم.»

۲- کلمه هایی که نشانه های «ایـ یـ ی» را دارند، از درس پیدا کن و بنویس.

بنایی– می خواستند– اولین– این– چراغانی– گلی– شیرینی– می دادند– کسانی– همکاری– وقتی– می آییم– یکدیگر– می شویم– هم فکری– می توانیم– بدهیم– هنگامی– مهدی– می شدند– پیش نماز– همیشه– می کردم– نمی دانستم– نقاشی– عکاسی– خوبی– نیز– می خواهد– یکی و لبخندی.

۳- معنی کلمه های زیر را بنویس.

با دقت: یعنی کسی که دقت دارد.

با ادب: یعنی کسی که ادب دارد.

با نظم: یعنی کسی که نظم دارد.

۴- درباره‌ی کتاب خوانی و مطالعه، دو خط بنویس و کلمه های «باسواد»، «کتاب» و «بخوانم» را در نوشته ات به کار ببر.

من دوست دارم در آینده دکتر شوم برای همین باید همیشه کتاب بخوانم تا وقتی که دکتر شدم با سواد باشم و بتوانم مریض ها را خیلی خوب و سریع درمان کنم.

برچسب شده در: