در این نوشته با جواب سلام روز خوش صفحه 57 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام روز خوش صفحه 57 نگارش دوم

۱- ده کلمه را که در این درس یاد گرفته ای، بنویس.

دعا، موقع، سخن، محبت، حتی، انجام، پدربزرگ، مادربزرگ، انسان، سعی.

۲- کلمه های هم معنا را پیدا کن و کنار هم بنویس.

حرف– یاری– سعی– مهربانی– محبت– کمک– تلاش– صحبت– موقع– زیاد– خیلی– وقت

حرف ↔ صحبت

یاری ↔ کمک

سعی ↔ تلاش

مهربانی ↔ محبت

موقع ↔ وقت

زیاد ↔ خیلی

۳- طبقه بندی کن.

عمو– پسر دایی– خاله– دختر عمه– پسر عمه– دختر خاله– دایی– عمه– پسر عمو

 بستگان پدر: عمو، دختر عمو، پسر عمه، عمه، پسر عمه.

بستگان مادر: پسر دایی، خاله، دختر خاله، دایی.

۴- داستان زیر را کامل کن.

گنجشک کوچولو روی شاخه درخت نشسته بود و از آن بالا، رودخانه را تماشا می کرد. او از تنهایی خسته شده بود. ناگهان تصمیم گرفت که دوست جدیدی برای خودش پیدا کند. برای همین پرواز کرد و رفت پیش جوجه مرغابی که در حال آب بازی در رودخانه بود. گنجشک گفت :«سلام، من تنها هستم، می توانیم با هم دوست بشویم و بازی کنیم؟». جوجه مرغابی با خوش حالی گفت :«بله، من تنها هستم، بیا با هم بازی کنیم و خوش بگذرانیم».

برچسب شده در: