در این نوشته با جواب سلام روز خوش صفحه 68 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام روز خوش صفحه 68 نگارش دوم

۱- از روی هر جمله، یک بار با خط زیبا بنویس.

سفالگر با گل، چیزهای زیبا می سازد.

عکاسی هم یک هنر است.

۲- به هر یک از کلمه های زیر، یکی از کلمه های «بی – نا – هم» را اضافه کن و معنای آن را بنویس.

سال: هم سال ⬅️ یعنی سن دو یا چند نفر یکی باشد.

نام: بی نام ⬅️ یعنی چیزی یا کسی نام نداشته باشد.

کار: بی کار ⬅️ یعنی کسی که کار نداشته باشد.

آرام: نا آرام ⬅️ یعنی کسی که آرامش نداشته باشد.

۳- با توجه به کلمه‌ی داخل کمانک، مانند مثال، هر بار جمله را تغییر بده و بنویس.

مثال: من کتابم را امانت دادم. (تو)

تو کتابت را امانت دادی. (آن ها)

آن ها کتابشان را امانت دادند.

(شما) – شما کتابتان را امانت دادید.

۴- اگر با ماهِ آسمان حرف بزنی، به او چه می گویی؟ در دو سطر بنویس.

ماه مهربان تو خیلی زیبا هستی، شب ها تو در کنار ستاره ها آسمان را بسیار زیبا می کنی. من دوست دارم موقع خواب تو را ببینم تا خواب هایم زیبا و رنگی شود.

برچسب شده در: