در این نوشته با جواب سلام سلام ستاره صفحه 32 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام سلام ستاره صفحه 32 نگارش دوم

۱- هفت سطر بعدی را از روی درس، با خط خوش بنویس.

1- بچه خرگوش ها در سکوت، منظر پرسش بعدی بودند که چشم قرمزی پرسید: «اگر صدا ها را نمی شنیدیم، چه اتفاقی برای ما می افتاد؟»

این بار خاکستری جواب داد: «خطرهایی برای ما پیش می آمد؛ مثل صدای روباه ها و شغال ها را نمی شنیدیم.»

برفی ادامه داد: «از خیلی چیزها هم لذت نمی بردیم، مثل صدای پرنده ها و سرود خواندن بچه ها.»

الف) ما باید از حیوانات (مواظبت) کنیم.

ب) اگر مادرم خوابیده باشد، (آهسته) راه می روم.

پ) خداوند همه چیز را (خلق کرده است.)

۲- از کدام قسمت درس خوشت آمده؟ آن را بنویس.

دم پنبه ای جواب داد :«باید از آن ها خوب مواظبت کنیم و همیشه آن ها را تمیز نگه داریم.»

۳- چهار کلمه بنویس که آخر آن ها مثل کلمه‌ی «حتماً» باشد.

فعلاً، اولاً، دوماً، ثانیاً، خواهشاً، اصلاً، بعداً، ابداً، لطفاً، قبلاً، مثلاً، اتفاقاً، اصولاً، مخصوصاً

۴- به جای کلمه‌ی داخل کمانک، کلمه مناسب دیگری بگذار و جمله را بنویس.

الف) مراقبت

ب) آرام

پ) آفریده است

برچسب شده در: