در این نوشته با جواب سلام سلام صفحه 42 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام سلام صفحه 42 نگارش دوم

۱- پنج سطر اول را از روی درس،‌ با خط خوانا و زیبا بنویس.

دو پرنده‌ی کوچک در جنگلی زندگی می‌ کردند. اسم یکی از آن ها «کوشا» و اسم دیگری «نوشا» بود. آن‌ ها شبیه هم بودند و همیشه با هم پرواز می‌ کردند. روزی پدر و مادرشان به آن‌ ها گفتند: «شما دیگر بزرگ شده‌ اید. غیر از بازی کردن باید چیزهای دیگری هم یاد بگیرید.»

۲- کلمه های هم معنا را به هم وصل کن.

جواب سلام سلام صفحه 42 نگارش دوم
جواب سلام سلام صفحه 42 نگارش دوم

۳- مانند نمونه با هر کلمه، دو کلمه‌ی جدید بساز و بنویس.

مثال: مرغ: ß مرغ داری ، تخم مرغ

بال، دل، آب

3- بال: سبک بال، بال و پر

دل: دل تنگ، دل خوش

آب: آب پاش، آب میوه

۴- در دو جمله بنویس اگر چیزی را پیدا کردی، چه می کنی؟

اگر در مدرسه چیزی را پیدا کنم، آن را به ناظم می دهم یا در جعبه اشیا گم شده ها می گذارم. اگر چیزی را در خیابان پیدا کنم آن را به صندوق پست می اندازم و یا تحویل یک مغازه دار می دهم.

برچسب شده در: