در این نوشته با جواب سلام صبح بخیر صفحه 34 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام صبح بخیر صفحه 34 نگارش دوم

۱- سه سطر بعدی را از روی درس، با خط زیبا بنویس.

ما خدا را دوست داریم…

1- زنگ مدرسه که به صدا در آمد، معلم گفت :«بچه ها، این هویج ها جایزه‌ی شماست که فکر کردید و پاسخ های خوبی دادید.»

چند دقیقه بعد، بچه خرگوش ها هویج در دست، با خوش حالی از کلاس بیرون رفتند.

۲- جاهای خالی را پر کن.

2- انسان در شهر زندگی می کند.

کندو محل زندگی زنبور است.

شیر در جنگل زندگی می کند.

جنگل محل زندگی حیوانات است.

بعضی ها قناری را در قفس نگاه می دارند.

پرنده در لانه زندگی می کند.

۳- در جاهای خالی، می توانی دو کلمه از کلمه های زیر را بگذاری. به دلخواه کلمه های مناسب را انتخاب کن و بنویس.

پاکیزه– خوبی– سعی– پرسیدم– سوال کردم– مهربان– تمیز– کوشش

3- هوای روستا پاکیزه (تمیز) است.

من هم سعی (کوشش) می کنم از آن چه دارم، به دوستانم بدهم.

روزی از مادرم پرسیدم (سوال کردم).

۴- به اول جمله‌ی زیر «چرا» اضافه کن و جواب آن را بنویس.

چرا ما خدا را دوست داریم؟

چون خداوند مهربان ما را آفریده است و به ما نعمت های فراوانی مثل پدر و مادر و … داده است.

برچسب شده در: