در این نوشته با جواب سلام صفحه 54 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام صفحه 54 نگارش دوم

۱- پنج سطر اول را از روی درس، با خط خوانا و زیبا بنویس.

یک روز از مادرم پرسیدم: «دعا یعنی چه؟» مادرم گفت: «دعا یعنی، حرف زدن با خدا، در موقع دعا با خدا سخن می گوییم و از او یاری می خواهیم.» وقتی فهمیدم دعا یعنی چه، تصمیم گرفتم که من هم دعا کنم. چون خیلی کارها هست که باید از خدا بخواهم در انجام دادن آن‌ ها مرا یاری کند. من دعا می‌ کنم که پدر و مادرم همیشه سالم باشند.

۲- جاهای خالی را پر کن.

دعا یعنی حرف زدن با خدا.

من دعا می کنم که پدر و مادرم همیشه سالم باشند.

خدایا تو از همه مهربان تر هستی.

۳- کلمه های درست داخل کمانک را انتخاب کن و دور آن خط بکش. بعد جمله های درست را بخوان.

مینا جلوی آینه (نشسته بود) و چشم هایش را (بسته بود). مادرش از او (پرسید): «چرا چشم هایت را (بسته ای)؟» مینا (گفت): «می خواستم (ببینم) وقتی (می خوابم) چه شکلی (می شوم)»

۴- با کلمه های زیر جمله بنویس.

مهربان، دعا، دوست، خدا

مهربان: پدر و مادر من خیلی مهربان هستند.

دعا: من دعا می کنم همه‌ی بچه ها سالم و شاد باشند.

دوست: من دوست دارم در آینده دکتر شوم.

خدا: خدایا از تو تشکر می کنم که به من نعمت های زیادی داده ای.

برچسب شده در: