در این نوشته با جواب سلام صفحه 89 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام صفحه 89 نگارش دوم

۱- شش سطر بعدی درس را ادامه بده و با خط خوانا و زیبا بنویس.

بیشتر مردم میهن ما در سفره‌ی هفت سین، قرآن، آینه، شمع های روشن و هفت چیز می گذارند که نام آن ها با «س» شروع می شود. این هفت چیز سبزه، سرکه، سماق، سمنو، سنجد، سیر و سیب هستند. بعضی در سفره‌ی هفت سین، تخم مرغ های رنگ کرده، گل و شیرینی هم می گذارند. همچنین، ظرف آبی می گذراند که ماهی کوچک قرمزی در آن شنا می کند.

در نوروز، مردم به دید و بازدید یکدیگر می روند. بزرگترها به کوچکتر ها عیدی می دهند. در این روزها، مردم به جاهای زیارتی، آرامگاه شهیدان و درگذشتگان نیز می روند. جشن نوروز باعث شادابی ما می شود و ما را برای کار و کوشش و ساختن ایرانی آزاد و آباد، آماده تر می کند.

۲- به جای حرف وسط کلمه‌ی «مهر» هفت حرف اول حروف الفبا را بگذار و بنویس. سپس دور هر کلمه که معنای آن را نمی دانی، خط بکش.

مار – مبر – مپر – متر – مثر – مجر – مچر.

۳- مانند نمونه، کامل کن.

نمونه: تشنه + ان = تشنگان.

خفته + ان = خفتگان.            زنده + ان = زندگان.

ستاره + ان = ستارگان.               گرسنه + ان = گرسنگان.

بنده + ان = بندگان.                   پرنده + ان = پرندگان.

۴- اگر قرار بود بجای هفت سین، هفت شین بر سفره می گذاشتی، چه چیزهایی را انتخاب می کردی؟

شیرینی – شکلات – شمع – شربت – شادونه – شیر – گل شقایق.

برچسب شده در: