در این نوشته با جواب سلام عزیزم صفحه 28 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام عزیزم صفحه 28 نگارش دوم

۱- چهار سطر بعدی را از روی درس، با خط خوانا بنویس.

کمی بعد، خسته و گرسنه زیر درختی نشست تا استراحت کند. بالای درخت یک کندوی عسل بود. خرس کوچولو تا چشمش به کندو افتاد، خوشحال شد و از درخت بالا رفت. عسل ها را با همان دست‌ های کثیفش خورد و با خودش گفت: «حالا خیلی خسته‌ ام. فردا می‌ آیم و با میکروب‌ ها می‌ جنگم.»

۲- جمله هایی از درس را که در آن کلمات زیر آمده، پیدا کن و بنویس.

2- بی حوصله :خرس کوچولو که از حرف های بچه فیل هم چیزی نفهمیده بود، ناراحت و بی حوصله به راه افتاد.

گنجشک :یک روز، صبح زود،‌ چوبی برداشت و به راه افتاد. در راه به یک بچه گنجشک رسید.

درخت :بالای درخت یک کندوی عسل بود.

۳- جدول را کامل کن.

۱. کسی که نظم ندارد.

۲. کسی یا چیزی که ارزش دارد.

۳. کسی که سلیقه دارد.

۴. کسی که سواد دارد.

۵. چیزی که مزه دارد.

جواب سلام عزیزم صفحه 28 نگارش دوم
جواب سلام عزیزم صفحه 28 نگارش دوم

۴- یک پیام بهداشتی برای دوستان خود بنویس.

دوست عزیزم، ما باید همیشه بهداشت را رعایت کنیم تا دچار بیماری نشویم. به خصوص در این روزها که بیماری خیلی زیاد شده و ممکن است آن را به پدر و مادرمان انتقال دهیم.

برچسب شده در: