در این نوشته با جواب سلام نو گلم صفحه 61 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام نو گلم صفحه 61 نگارش دوم

۱- چهار سطر بعدی را از روی درس با خط زیبا بنویس.

کبوترها دسته دسته به زینب نزدیک شدند. زینب می خواست از خوش حالی بال دربیاورد. چیزی نگذشت که صدای اذان از گل دسته ها بلند شد. مادر گفت: «زینب جان، اذان مغرب را گفتند. بهتر است نمازمان را اول وقت بخوانیم.»

زینب نماز خواندن با چادر سفید گل دار، در کنار مادر، آن هم در حرم امام رضا (ع) را هرگز فراموش نمی کند.»

۲- با توجه به جدول، کلمه ها را از درس پیدا کن و بنویس.

جواب سلام نو گلم صفحه 61 نگارش دوم
جواب سلام نو گلم صفحه 61 نگارش دوم

۳- مانند نمونه کامل کن.

من کتاب می خوانم.            ما کتاب می خوانیم.

تو کتاب می خوانی.                  شما کتاب می خوانید.

او کتاب می خواند.                   آن ها کتاب می خوانند.

۴- امروز چه کسانی را دیده ای؟ چه کسی را بیشتر دوست داری؟ چرا؟

امروز صبح که از خواب بیدار شدم پدر و مادر عزیزم را دیدم، من آن ها را خیلی دوست دارم چون برای من خیلی زحمت می کشند. امروز در مدرسه معلم، ناظم و هم کلاسی هایم را دیدم. من آن ها را هم دوست دارم چون به من کمک می کنند تا درس هایم را خوب بخوانم و انسان با سوادی بشوم.

برچسب شده در: