در این نوشته با جواب سلام هنرمند صفحه 30 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام هنرمند صفحه 30 نگارش دوم

۱- نوشته زیر را پر رنگ کن و با خط زیبا بنویس.

خدایا! از تو می خواهم که همیشه سالم و تندرست باشم.

1- پاسخ بر عهده دانش آموزان می باشد.

۲- مانند نمونه ده کلمه‌ی شش حرفی بنویس که آخرشان «ن» باشد. آن ها را در جدول قرار بده.

  1) زمستان    2) دبستان    3) دهستان    4) بوستان    5) داستان    6) نازنین    7) سرزمین    8) نمکدان    9) سیستان    10) خندیدن

برچسب شده در: