در این نوشته با جواب سلام وقت بخیر صفحه 31 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام وقت بخیر صفحه 31 نگارش دوم

۱- چهار سطر اول را از روی درس، با خط خوانا بنویس.

بچه خرگوش ها منتظر …

1- بچه خرگوش ها منتظر معلم بودند. معلم با سبد هویج وارد، سلام کرد و پرسید :«بچه ها، فکر می کنید چرا خدا به ما گوش داده است؟»

پشمالو دستش را بلند کرد و گفت :«برای اینکه صداها را بشنویم». آموزگار لبخند زد و پرسید :«اگر گوش نداشتیم، چه می شد؟»

۲- کلمه های درس را که یکی از نشانه های «فـ شـ پـ» دارند، یک بار بنویس.

2- خرگوش، شد، پرسید، فکر، گوش، پشمالو، دستش، بشنویم، نداشتیم، دم پنبه ای، نمی شنیدیم، پرسش، چشم، اتفاقی، پیش، شغال، برفی، پرنده، پس، داشتن، همیشه، شماست، پاسخ و خوش حالی.

۳- جمله های زیر را مانند نمونه، پرسشی کن و با علامت مناسب، دوباره بنویس.

چرا مژگان به مسافرت رفت؟

سعید درسش را خواند.

به معلم احترام گذاشتی.

سیما هر هفته یک کتاب می خواند.

جواب- کی سعید درسش را خواند؟

آیا به معلم احترام گذاشتی؟

چگونه سیما، هر هفته یک کتاب می خواند؟

۴- نوشته‌ی زیر را تا دو سطر ادامه بده.

معلم وقتی وارد کلاس شد، به دانش آموزان گفت:«…

معلم وقتی وارد کلاس شد، به دانش آموزان گفت: «امروز می خواهیم درس مدرسه‌ی خرگوش ها را بخوانیم، کدام یکی از شما می داند که این درس درباره چه چیزی است؟» سمیرا دستش را بلند کرد و گفت :«من می دانم، درباره نگه داری از گوش است، چون بردار من سال گذشته کلاس دوم بوده و این درس را برای من خوانده بود».

سلام سلام ستاره!

برچسب شده در: