در این نوشته با جواب سلام وقت بخیر صفحه 37 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام وقت بخیر صفحه 37 نگارش دوم

۱- چهار سطر اول را از روی درس، با خط خوش بنویس.

روزی بود و روزگاری. مردی بود که گوسفندان زیادی داشت. او آدم درست کاری نبود. اما چوپانی داشت که از گوسفندهای او نگهداری می کرد و مرد درست کار و راست گویی بود. چوپان هر روز شیر گوسفندان را می دوشید و به خانه‌ی صاحب گوسفندها می برد. او هم آب در آن می ریخت و شیر را دو برابر می کرد و به مردم می فروخت.

۲- مرتب کن و بنویس.

الف) چوپان از گوسفندان نگه داری می کرد.

ب) قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود.

۳- مخالف هر کلمه را بنویس.

شروع – درست – زیاد – روز – می ریخت – نمی فروخت

شروع ≠ پایان

درست ≠ نادرست

زیاد ≠ کم

روز ≠ شب

می ریخت ≠ نمی ریخت

نمی فروخت ≠ فروخت

۴- در دو خط بنویس چرا باید به دیگران کمک کنیم.

چون خداوند مهربان انسان هایی را که به دیگران کمک می کنند خیلی دوست دارد. همچنین با این کار وقتی که ما هم به کمک نیاز داشته باشیم، دیگران نیز به ما کمک می کنند.

برچسب شده در: