در این نوشته با جواب سلام و صد سلام صفحه 27 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام و صد سلام صفحه 27 نگارش دوم

۱- پنج سطر بعدی را از روی درس، با خط زیبا و خوانا بنویس.

1- اما خرس کوچولو به بقیه‌ی حرف‌ های او گوش نکرد. رفت تا به بچه فیلی رسید. پرسید: «تو میکروب ها را این طرف ها ندیده ای؟ من می خواهم با آن ها بجنگم.» بچه فیل گفت: «اگر می خواهی با میکروب ها بجنگی، باید اول دست‌ هایت را خوب بشویی.» خرس کوچولو که از حرف‌ های بچه فیل هم چیزی نفهمیده بود، ناراحت و بی‌ حوصله به راه افتاد.

۲- درس را بخوان، کتابت را ببند و کلمه هایی را که به یادت مانده، بنویس.

2- میکروب، خرس کوچولو، دست های کثیفش، عسل، بیمار، ناراحت، استراحت، صبح و بجنگم.

خوش حال– خواستم– موز– خواب– وزیر– موش– وفادار– سرو– خوانا– گروهی– مورچه– روشن

یک روز سعید و امیر به مغازه ای رفتند و یک ظرف ماست خریدند. وقتی به خانه بر می گشتند، ناگهان ظرف ماست از دست امیر افتاد و همه‌ی ماست رویِ زمین ریخت …..

۳- مانند نمونه، دسته بندی کن.

3- خواندن :‌خواستم، خواب، خوانا

نوشتن :‌وزیر، وفادار، سرو

ابرو :موش، گروهی، مورچه

درو :خوش حال، موز، روشن

۴- ادامه‌ی داستان زیر را به دلخواه بنویس.

یک روز سعید و امیر به مغازه ای رفتند و یک ظرف ماست خریدند. وقتی به خانه بر می گشتند، ناگهان ظرف ماست از دست امیر افتاد و همه‌ی ماست رویِ زمین ریخت، امیر گفت :«حالا باید چکار کنیم؟» سعید گفت :«بیا به مادر بگوییم و از کمک بگیریم.» سپس آن ها با ناراحتی ماجرا را برای مادر تعریف کردند. مادر با مهربانی گفت: «اشکالی ندارد، فقط قول بدهید از به بعد حواستان را بیشتر جمع کنید، حالا تا من زمین را تمیز می کنم بروید و دوباره یک ماست تازه بخرید.»

برچسب شده در: