در این نوشته با جواب سلام و صد سلام صفحه 73 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام و صد سلام صفحه 73 نگارش دوم

۱- سه سطر بعدی درس را ادامه بده و با خط خوش بنویس.

شاهنامه کتاب با ارزشی است که در آن داستان های زیادی درباره‌ی ایران و پهلوانان آن می خوانیم. رستم بزرگترین پهلوان داستان های شاهنامه است.

فردوسی این داستان ها را جمع کرد و اثری بسیار عظیم به شعر پدید آورد تا زبان فارسی را که ما امروز با آن حرف می زنیم، زنده نگه دارد.

۲- نام پنج کوچه از شهر یا روستای خود را بنویس.

صباح شرقی، صباح غربی، میرزاعلی، نعیم، رنجبران.

۳- کامل کن.

برق می رود، یعنی خانه تاریک می شود.

پیراهن کسی که آب می رود، یعنی پیراهن او کوچک  می شود.

کسی از هوش می رود، یعنی او بی هوش می شود.

کسی به پدرش می رود، یعنی او شبیه پدرش است.

۴- فرض کن داری با هواپیما سفر می کنی، منظره ای را که از آن بالا می بینی، بنویس.

وقتی هواپیما بالا می رود خانه ها و ماشین ها کم کم کوچک می شوند، تا وقتی که دیگر نمی توانیم ببینیم. منظره های طبیعی مثل کوه، رودخانه، جنگل و درخت ها بسیار ریز هستند. مثل اینکه داریم یک نقشه زمین را از بالا نگاه می کنیم.

برچسب شده در: