جواب سلام گل زیبا صفحه ۲۰ نگارش دوم


haladars مهر 26, 1401 دقیقه مطالعه
جواب سلام گل زیبا صفحه ۲۰ نگارش دوم

در این نوشته با جواب سلام گل زیبا صفحه 20 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام گل زیبا صفحه 20 نگارش دوم

۱- با توجه به نوشته‌ی زیر، سه خط اول را از روی متن درس، با خط زیبا و خوانا بنویس.

1- مردم محله‌ی بسیار خوشحال بودند. کار بنایی مسجد، تازه تمام شده بود. مردم می خواستند برای اولین بار نماز را به جماعت در این مسجد بخوانند. مسجد چراغانی شده بود. حوض مسجد پر از آب بود. مهدی با پدرش و مادرش، گلدان های پر گلی را که آورده بودند، کنار حوض قرار دادند.

۲- درس را بخوان و کلمه هایی که یکی از نشانه های زیر را دارند، بنویس.

2- حـ ح :محله– خوش حال– حوض– حرف.

جـ ج :مسجد– جماعت– خارج– جالب– آنجا– جان.

۳- جمله های زیر را کامل کن.

3- به کسی که ادب داشته باشد، با ادب می گوییم.

به کسی که سواد داشته باشد، با سواد می گوییم.

4- جمله بنویس.

حوض:‌ ماهی های قرمز در حوض مسجد شنا می کردند.

پیش نماز: نماز جماعت را به همراه پیش نماز در نمازخانه خواندیم.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه