در این نوشته با جواب سلام گل شاداب صفحه ۸۲ نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام گل شاداب صفحه ۸۲ نگارش دوم

۱- چهار سطر اول درس را با خط خوانا و خوش بنویسید.

آفتاب قشنگ صبحگاهی می تابید. نسیم آهسته می ورزید و پرچم زیبای ایران را تکان می داد. پدرم وقتی دید که من هر بار با دقّت به پرچم نگاه می کنم، پرسید: «امین جان، می دانی پرچم برای چیست؟» گفتم: «نه»، پدرم گفت: «پرچم نشانه‌ی آزادی و سربلندی یک کشور است. هر کشور یک پرچم دارد.»

گفتم: «پدر جان، چرا رنگ پرچم کشورها با هم فرق می کند؟»

۲- چند کلمه‌ی بی نقطه در درس وجود دارد، آن ها را پیدا کن و بنویس.

را، می داد، که، هر، و، دارد، هم، داد، کدام، سه، صلح، کردم، وسط، کلمه، الله، به، لاله، گل، وارد، مدرسه، احساس، دارم.

۳- با یکی از کلمه های داخل کمانک، جمله را کامل کن.

سعید با مدادش می نویسد.

رنگ سفید پرچم نشانه‌ی صلح و دوستی است.

رنگ پرچم کشورها با هم فرق دارد.

۴- درباره پرچم کشورمان ایران، دو خط بنویس.

به نظر من پرچم ایران با پرچم همه کشورهای جهان فرق می کند زیرا پشت این پرچم تاریخی کهن و فرهنگی اصیل می باشد که نمونه آن در هیچ جای جهان پیدا نمی شود. یکی از زیباترین بخش های پرچم ۲۲ بار نوشته شدن کلمه الله اکبر به نشانه پیروزی انقلاب در روز ۲۲ بهمن می باشد و من این را خیلی دوست دارم.

برچسب شده در: