در این نوشته با جواب سلام گل من صفحه 74 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام گل من صفحه 74 نگارش دوم

۱- سه سطر بعدی درس را ادامه بده و با خط زیبا و خوانا بنویس.

فردوسی این داستان ها را جمع کرد و اثری بسیار عظیم به شعر پدید آورد تا زبان فارسی را که ما امروز با آن حرف می زنیم، زنده نگه دارد.

راهنما شعرهایی از شاهنامه خواند و با ما خداحافظی کرد. هنگام برگشتن از توس، پدرم قول داد بعضی از داستان های شاهنامه را برایم تعریف کند.

۲- مرتب کن و بنویس.

الف) داستان رستم پهلوانان بزرگ ایران در شاهنامه آمده است.

ب) همه‌ی داستان های شاهنامه به شعر است.

پ) پدرم قول داد داستان های شاهنامه را برایم تعریف کند.

۳- با هر کلمه، یک جمله بساز.

هر سال: ما هر سال نوروز را جشن می گیریم.

فردوسی: فردوسی شاعر بزرگ ایرانی است.

داستان: من داستان های قدیمی را دوست دارم.

ایران: کشور عزیز ما ایران است.

۴- هر یک از عکس های زیر، چه محلی را نشان می دهد؟ درباره‌ی هر یک از آن ها یک سطر بنویس.

جواب سلام گل من صفحه 74 نگارش دوم
جواب سلام گل من صفحه 74 نگارش دوم

1) آرامگاه فردوسی: آرامگاه فردوسی در شهر توس نزدیک مشهد قرار دارد. کتاب شاهنامه برای فردوسی است.

2) آرامگاه سعدی: آرامگاه سعدی در شهر شیراز وجود دارد. گلستان و بوستان از کتاب های سعدی هستند.

3) آرامگاه حافظ: آرامگاه حافظ در شهر شیراز است. دیوان حافظ کتاب معروف این شاعر است.

برچسب شده در: