در این نوشته با جواب سوال صفحه 46 تفکر و سبک زندگی هشتم همراه شما هستیم.

جواب سوال صفحه 46 تفکر و سبک زندگی هشتم

آیا می توانید به موارد دیگری اشاره کنید؟

1- در گفتگو با دیگران بگویید چگونه باید یا نباید احساس کنند.

۲-  وقتی احساس بدی ندارید، عذرخواهی کنید.

3- در گفتگو به کسی بگویید که او اشتباه می‌کند.