در این نوشته با جواب سوال متن صفحه 24 تحلیل فرهنگی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب سوال متن صفحه 24 تحلیل فرهنگی دوازدهم

با تشکیل «میزگردفرهنگی» درباره موضوعات زیر، گفتگو کنید:

1- امام خمینی ره می فرماید: «بی شک والاترین و بالاترین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالت اساسی دارد، فرهنگ آن جامعه است. اساسا فرهنگ هر جامعه هویت آن جامعه را تشکیل می دهد ».

حوزه نفوذ فرهنگ به همه ابعاد زندگی بشر کشیده شده است و همه ویژگی های غیر فیزیکی و متمایز کننده انسان ها از یکدیگر و میز همه ویژگی های متفرقه جوامع در فرهنگ آنها نهفته است. به طور اساسی فرهنگ است که ویژگی های مشترک به وجود آورنده یک ملیت را تشکیل می دهد و بدون یک فرهنگ واحد افراد تبعه یک کشور را نباید یک ملت نامید؛ بنابراین می توان گفت اساس ملیت یک ملت، فرهنگ است.

2- عبارت «انقلاب اسلامی – یک انقلاب فرهنگی است» به چه معناست؟ این رویکرد، در سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها، رفتار مسئولان و مردم چه تأثیری داشته و چه پیامدهایی را به همراه دارد؟

انقلاب فرهنگی، فلسفه انقلاب اسلامی است انقلاب فرهنگی به معنای نهادینه شدن اسلام و توسعه اندیشه اسلامی در جامعه است؛ یعنی سیره پیامبر و نگرش او که منجر به عدالت و انصاف اجتماعی می شد و به انسان هویت می داد. فرهنگ به سرعت تغییر نمی کند چون ریشه های تاریخی دارد. انقلاب یک جریان گذار است که باید مسیری را طی کند. انقلاب اسلامی یک هیجان لحظه ای نبود، بلکه در آن شناخت و معرفت بود.

در رژیم سابق، فرهنگ ایران در جهت غربی شدن جامعه ایرانی مهندسی می شد. در انقلاب کمرنگ شدن دین که در بخشی از اعضای جامعه رخ داده بود سمت پررنگ شدن حرکت کرد. هم چنین هویت نهادهای فرهنگی از جمله دانشگاه تغییر کرد؛ بدین جهت گفته می شود که انقلاب اسلامی یک انقلاب فرهنگی است و به همین سبب سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها و رفتار مسئولان و مردم می بایست در این راه باشد تا بعد فرهنگی انقلاب اسلامی که مهم ترین بعد آن است، به کمال رسیده و در سایر ابعاد جامعه نیز مشهور باشد.