در این نوشته با جواب سوال متن صفحه 25 منطق دهم همراه شما هستیم.

جواب سوال متن صفحه 25 منطق دهم

در کتاب ریاضی پایه نهم با مفهوم مجموعه ها و نمایش آنها از طریق نمودار ون آشنا شدید. همان گونه که در ریاضیات نسبت میان دو مجموعه براساس اعضای آنها بررسی می شود، در منطق نیز نسبت میان دومفهوم بر اساس مصادیق آنها در نظر گرفته می شود که یکی از نسبت های چهارگانه زیر خواهد بود:

نتیجه اشتراک و اجتماع مجموعه های A و B را در هریک از چهار حالت فوق بنویسید.

جواب سوال متن صفحه 25 منطق دهم

حالت اول : تساوی

A∩B=A    ,    A∪B=A

حالت اول : تباین

A∩B=A+B    ,    A∪B=C

حالت اول : عموم و خصوص من وجه

A∩B=C    ,    A∪B=A+B-C

حالت اول : عموم و خصوص مطلق

A∩B=B    ,    A∪B=A

برچسب شده در: