در این نوشته با جواب صدا در زندگی صفحه 44 علوم دوم همراه شما هستیم.

جواب صدا در زندگی صفحه 44 علوم دوم

1- کدام صداها پیام رسان هستند؟

1- صداهایی که به ما یک هشدار و یا خبری را می دهند مانند صدای زنگ مدرسه پیام رسان است.

2- کدام صداها برای شما خوشایند و کدام صداها آزاردهنده هستند؟

صداهای آزار دهنده:

صدای موتور سیکلت – صدای هواپیما – صدای سوراخ کردن آسفالت خیابان – صدای جیغ

صداهای خوشایند:

صدای پرندگان – صدای اذان – صدای آواز ملایم – صدای باران – صدای دریا

3- یک صدای پیام‌رسان و یک صدای آزاردهنده‌ی دیگر هم نام ببرید.

صدای زنگ گوشی و پیامک پیام رسان و صدای وانتی سبزی فروش آزاردهنده.

برچسب شده در: