در این نوشته ب جواب صفحه ۱۲۳ علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۲۳ علوم نهم

فعالیت

با در نظر گرفتن صفت های ظاهری، جانوران زیر را طبقه بندی و کلید دوراهی برای شناسایی آنها طراحی کنید.

دانش آموز می تواند از پا یا بال شروع کند و بعد از آنها را بر اساس پا یا بال به گروه های کوچکتری تقسیم کند. بنابراین جواب ها ممکن است متفاوت باشد. مهم این است که دانش آموز به گروه بندی دست یابد.

خود را بیازمایید

امروزه در گروه بندی جانداران، افزون بر صفت های ظاهری، شباهت مولکول های تشکیل دهنده سلول ها را نیز بررسی می کنند. به نظر شما برای این منظور چه مولکولی مناسب است؟

دانش آموزان با توجه به اینکه در علوم هشتم با مولکول DNA و ژن ها (عامل بروز صفات) آشنا شده اند باید به آن اشاره کنند. اگر به پروتئین نیز اشاره کنند موردی ندارد ولی جواب اصلی DNA است.

برچسب شده در: