جواب صفحه 10 جامعه شناسی یازدهم


haladars شهریور 27, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه 10 جامعه شناسی یازدهم

در این نوشته با جواب صفحه 10 جامعه شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 10 جامعه شناسی یازدهم

جواب مفاهیم اساسی صفحه 10 جامعه شناسی یازدهم

اصطلاحات و مفاهیم اساسی درس را در این قسمت بنویسید:

جهان فرهنگی ………………………………….

پرسش های بنیادی، جهان انسانی، بخش فردی جهان انسانی، بخش اجتماعی جهان انسانی، جهان ذهنی، جهان فرهنگی، جهان تکوینی، جهان طبیعت، جهان ذهنی، جهان فوق طبیعت، تعامل جهان های ذهنی، فرهنگی و تکوینی.

جواب متفاوت:جهان فرهنگی، جهان ذهنی، جهان هستی، جهان انسانی، جهان فردی، جهان اجتماعی، جهان تکوینی، جهان طبیعی، تعامل جهان‌ های ذهنی، فرهنگی و تکوینی و…

جواب خلاصه کنید صفحه 10 جامعه شناسی یازدهم

مطالب مهم درس را در قالب جمله یا گزاره بنویسید. در این قسمت مفاهیم اساسی را تعریف می‌کنید یا ارتباط آنها را نشان می‌دهید.
بخش اجتماعی جهان انسانی هویتی فرهنگی دارد و از آن با عنوان جهان فرهنگی یاد می‌شود.


– روح و شالوده‌ٔ هر فرهنگ بر اساس پرسش‌های بنیادین و نحوه‌ٔ پاسخ به آنها تعیین می‌شود.


– بین دو بخش ذهنی و فرهنگی جهان انسانی، تناسب و هماهنگی وجود دارد.


– بخش فردی جهان انسانی به زندگی شخصی و فردی انسان‌ها باز می‌گردد.

– جهان هستی به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود: 1) جهان انسانی 2) جهان تکوینی


– جهان انسانی خود به دو بخش تقسیم می‌شود: 1) جهان فردی یا ذهنی، 2) جهان اجتماعی یا فرهنگی


– جهان تکوینی خود به دو بخش طبیعی و فوق‌طبیعی تقسیم می‌شود.


– همه جهان‌ها با یکدیگر در ارتباط‌ هستند ولی در مورد اهمیت جهان‌های مختلف و یا نحوهٔ ارتباط آنها با یکدیگر دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد.

جواب متفاوت:

1- جهان انسانی به دو بخش فردی و اجتماعی تقسیم می شود.

2- بین دو بخش فرهنگی و ذهنی جهان انسانی، تناسب و هماهنگی وجود دارد.

3- برخی جهان تکوینی را به طبیعت محدود می کنند.

4- متفکران مسلمان، جهان تکوینی را به دو جهان طبیعت و فوق طبیعت تقسیم می کنند.

5- این جهان های مختلف، رابطه و تعامل وجود دارد.

جواب آنچه از این درس آموختید صفحه 10 جامعه شناسی یازدهم

در این قسمت می توانید جمله ها و گزاره هایی را که در قسمت «خلاصه کنید» نوشته اید با هم ترکیب کنید و در قالب یک بند بنویسید.

فرض کنید می خواهید مطالبی را که در این درس یاد گرفته اید به زبان و قلم خودتان به دیگران آموزش دهید. در کلاس نوشته های خود را بخوانید و با راهنمایی دبیر خود، بهترین آنها را انتخاب کنید و به نام نویسنده آن در کتاب خود بنویسید.

هر فرهنگی در عمیق ترین لایه های خود، به 3پرسش بنیادی جواب می دهد. این پرسش ها به 3دسته اصلی هستی شناسانه، انسان شناسانه و معرفت شناسانه)

تقسیم می شوند. یکی از جهان ها، جهان انسانی است که خود دو بخش دارد:

1- بخش فردی  2- بخش اجتماعی.

به بخش فردی جهان انسانی، جهان ذهنی، و به بخش اجتماعی آن جهان فرهنگی می گویند. بین دو بخش ذهنی و فرهنگی جهان انسانی تناسب و هماهنگی وجود دارد. برخی جهان تکوینی را به طبیعت، محدود می کنند. اما نزد متفکران مسلمان، جهان طبیعت، بخشی از جهان تکوینی است.

بر اساس 3 دیدگاه، بین جهان های ذهنی، فرهنگی، تکوینی، تعامل وجود دارد. در این مورد 3 دیدگاه وجود دارد.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه