در این نوشته با جواب صفحه 10 ریاضی دوازدهم تجربی همراه شما هستیم.

جواب صفحه 10 ریاضی دوازدهم تجربی

فعالیت

به نمودار تابع زیر دقت کنید.

image 324

الف) این تابع اکیداً صعودی است یا اکیداً نزولی؟

اکیدا صعودی

ب) این تابع یک‌به‌یک است؟

بله

پ) آیا تابعی وجود دارد که اکیداً صعودی یا اکیداً نزولی باشد ولی یک‌به‌یک نباشد؟

خیر، طبق تعریف دو ایکس متمایز داراى تصاویر متمایز هستند پس یک به یک می باشد.

تمرین

1) نمودار توابع زیر را رسم کنید و دامنه و برد آنها را مشخص نمایید.

image 325

2) نمودار تابع زیر را رسم کنید و بازه‌هایی را که در آنها تابع صعودی، نزولی یا ثابت است، مشخص کنید.

image 326

3) با استفاده از نمودار تابع زیر مشخص کنید این تابع در چه بازه‌هایی صعودی، نزولی یا ثابت است؟

image 327