در این نوشته با جواب صفحه 10 ریاضی نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 10 ریاضی نهم

مجموعه‌های زیر را با عضوها مشخص کنید:
الف) مجموعهٔ عددهای صحیح فرد:  {…,−3,−1,1,3,5,7,…}

A=(-5,-4,-3,, 4)
{B={, -7, -4, -1, 2, 5, 8

تمرین

1- مجموعهٔ A={−2,−1,0,1,2} را در نظر بگیرید. کدام یک از مجموعه‌های زیر با هم برابر است؟ C و B

جواب صفحه 10 ریاضی نهم

2- سه مجموعه مانند A و B و C بنویسید به طوری که A⊆B و B⊆C. آیا می توان نتیجه گرفتA⊆C؟ بله

A={1}
B={1,2}
C={1,2,3}

3- تمام زیرمجموعه‌های هریک از مجموعه‌های زیر را بنویسید:

الف) 

A={1}→∅,{1}

ب)‌ 

B={0,4,6}→∅,{0},{4},{6},{0,4},{0,6},{4,6},{0,4,6}

4- نمودار زیر، وضعیت مجموعه‌های Q، W، N و Z را نسبت به هم نشان می‌دهد؛ آنها را نام گذاری و با علامت ⊆ باهم مقایسه کنید.

N⊆W⊆Z⊆Q

5- درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید:

image 167

برچسب شده در: