در این نوشته با جواب صفحه 10 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 10 ریاضی هفتم

مرور راهبردها

1- ۱/۳ دانش آموزان کلاسی بسکتبال و ۱/۵ دانش آموزان آن کلاس فوتبال بازی می‌کنند. سایر دانش آموزان که تعدادشان 14 نفر است، بازی آنها را تماشا می‌کنند. این کلاس چند دانش‌آموز دارد؟

فعالیت دانش‌آموزان به تفکیک
10 نفر بسکتبال
6 نفر فوتبال
14 نفر تماشاگر
کل دانش‌آموزان کلاس برابر 30 نفر

جواب صفحه 10 ریاضی هفتم
جواب صفحه 10 ریاضی هفتم

2- مساحت مربعی به ضلع 100 سانتی متر، 1 متر مربع است. اگر از ضلع مربع 10 درصد کم کنیم، مساحت مربع چند درصد کم می‌شود؟

جواب صفحه 10 ریاضی هفتم
جواب صفحه 10 ریاضی هفتم

3- کشاورزی زمین خود را به نسبت‌های زیر بذر پاشی کرده است:

گندم: 45٪
جو: 37/5٪
ذرت: 17/5٪

اگر مساحت زمین او 15 هکتار باشد، مساحت زیر کشت هر بذر را حساب کنید.

image 113

4- حاصل عبارت رو به رو را پیدا کنید.

image 116

5- در یک کارگاه تولید کفش، 4960 جفت کفش تولید شده است. ۳/۸ آنها پسرانه و بقیّه دخترانه است. اگر قیمت هر جفت کفش پسرانه 27000 تومان و قیمت هر جفت کفش دخترانه 34000 تومان باشد، درآمد این کارگاه چقدر است؟

image 117

6- سارا یک بازی روی صفحهٔ شطرنجی انجام می‌دهد.مهرهٔ او روی خانهٔ [۲/۳] است. او ابتدا مهره‌اش را 3 خانه به سمت راست، سپس 4 خانه به سمت بالا و در انتها 2 خانه به سمت چپ آورد. در حال حاضر مهرهٔ سارا روی کدام خانه قرار دارد؟

image 118

7- چه کسری از شکل زیر رنگی است؟ توضیح دهید.

جواب صفحه 10 ریاضی هفتم
جواب صفحه 10 ریاضی هفتم

8- اگر دیوارهای یک استخر با طرح زیر کاشی کاری شده باشد، چه کسری از دیوار کاشی آبی دارد؟

جواب صفحه 10 ریاضی هفتم
جواب صفحه 10 ریاضی هفتم

9- به چند حالت حاصل ضرب 2 عدد طبیعی 36 می‌شود؟ در کدام حالت حاصل جمع، کمترین مقدار است؟

image 142
جواب صفحه 10 ریاضی هفتم

10- عددی را 5 برابر و 3 واحد از آن کم کردیم، حاصل 32 شد. عدد موردنظر چند است؟

جواب صفحه 10 ریاضی هفتم
جواب صفحه 10 ریاضی هفتم

گام به گام سایر صفحات درس راهبرد حل مسئله

برچسب شده در: