در این نوشته با جواب صفحه 10 علوم پنجم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 10 علوم پنجم

فکر کنید

آیا در ساختن بادبادک جنس موادّی را هم که به کار بردید، تغییر کرد؟

 خیر- فقط شکل ظاهری و اندازه‌ی مواد را تغییر دادیم.

فعالیت

وسایل و موادّ لازم: لیوان، چراغ الکلی، آب، قاشق، هاون، چند حبّه قند

1- یک حبّه قند را در هاون بکوبید.

image 637

2- حبّه قند دیگری را در آب حل کنید.

جواب صفحه 10 علوم پنجم

3- یک حبّه قند دیگر را هم مانند تصویر، روی شعله نگه دارید.

image 638

– در کدام تغییر، شکل و اندازه ی مادّه عوض می شود؟ 

در دو تغییر اوّل هنگام کوبیدن قند در هاون و حل کردن قند در آب شکل و اندازه مادهّ عوض می‌شود.
– در کدام تغییر، رنگ و بوی مادّه عوض می شود؟

 در تغییر سوم – با سوزاندن قند؛ رنگ، بو و مزه‌ٔ آن تغییر می‌کند.

برچسب شده در: