در این نوشته با جواب صفحه 10 هندسه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 10 هندسه یازدهم

الف) اگر نقطه ای مانند B روی دایره (O،r)C،باشد فاصله آن تا مرکز دایره برابر با. شعاع دایره است.

ب اگر نقطه ای مانند C بیرون دایره (O،r)C ،باشد فاصله آن تا مرکز دایره بزرگ تر از شعاع دایره است.

پ اگر نقطه ای مانند A درون دایره (O،r)C ،باشد فاصله آن تا مرکز دایره کوچک تر از شعاع دایره است.

یادآوری

الف) اگر فاصلهٔ خطd از مرکز دایره از شعاع کمتر باشد (OH<r)، خط و دایره در دو نقطه اشتراک دارند؛ یعنی متقاطع‌اند

ب) اگر فاصلهٔ خط از مرکز دایره با شعاع برابر باشد (OH=r)، خط و دایره در یک نقطهٔ اشتراک دارند؛ یعنی مماسند.

پ) اگر فاصلهٔ خط از مرکز دایره از شعاع بزرگ‌تر باشد (OH>r)، خط و دایره نقطه اشتراک ندارند