جواب صفحه 10 کتاب کار زبان نهم


haladars شهریور 22, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه 10 کتاب کار زبان نهم

در این نوشته با جواب صفحه 10 کتاب کار زبان نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 10 کتاب کار زبان نهم

4. جملات زیر را به تصاویر مرتبط وصل کنید.

4) Match the sentences with the pictures.

1. My teacher is kind.

2. The man is cruel.

3. The girl is quiet.

4. They are not neat.

5. There is a book on the desk.

6. There are five students in the classroom

جواب صفحه 10 کتاب کار زبان نهم
جواب صفحه 10 کتاب کار زبان نهم

1) معلم من مهربان است.

2) مرد ستمگر و ظالم است.

3) دختر ساکت است.

4) آن ها منظم و مرتّب نیستند.

5) یک کتاب روی میز وجود دارد.

6) پنج دانش آموز در کلاس وجود دارد.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه