در این نوشته با جواب صفحه 100 روان شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

به نظر شما مهم ترین علل فراموشی چیست؟ برای دانستن درستی یا نادرستی پاسختان به مطالب بعدی توجه کنید.

گذر زمان و شرایط روحی و عاطفی موجب فراموشی می شود.