در این نوشته با جواب صفحه 100 ریاضی ششم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 100 ریاضی ششم

کار در کلاس

الف) در شکل (1) حدس می‌زنید قسمت رنگی چند برابر قسمت بی رنگ باشد؟

3 برابر یا 2 برابر


ب) در شکل (2) نسبت مساحت قسمت رنگ شده به کلّ دایره چقدر است؟

یک سوم – با توجه به شکل نسبت 120 به 360


پ) مساحت قسمت رنگی هر شکل را پیدا کنید. آیا حدس شما صحیح بود؟

image 420

تمرین

1- محیط و مساحت شکل‌های زیر را پیدا کنید.

image 421

2- در منزل بگردید و وسایلی را که سطح دایره دارند پیدا کنید. ابتدا مساحت آنها را حدس بزنید، سپس اندازه بگیرید و جدول را کامل کنید. (عدد پی را 3 در نظر بگیرید)

 مساحت کمتر از 100
سانتی مترمربّع
مساحت بین 100 و 500
سانتی مترمربّع
مساحت بیشتر از 500
سانتی مترمربّع
نام وسیلهته لیوانلوله بخاریسینی یا دیس دایره‌ای
شعاع (سانتی متر)3640
مساحت (سانتی مترمربّع)27=3×3×3108=6×6×34800=40×40×3

3- برای ساختن استوانه‌ی زیر چند سانتی مترمربّع کاغذ لازم است؟

image 422
جواب صفحه 100 ریاضی ششم

4- ابتدا روش محاسبه‌ی مساحت قسمت‌های رنگ شده را توضیح دهید و سپس آن را به دست آورید.

جواب صفحه 100 ریاضی ششم

برچسب شده در: